KATEKESEN OCH DEN GAMLA "HUSBIBELN"

(eLLER ÄR husbibeln EN Bönbok, tröstbok eller EN andaktsbok) 

Boken består av:
1. Stora Katekesen tryckt hos Ignatium Meurer i Stockholm 1667
2. "Husbibel" tryckt i Stockholm 1623

De är inbundna tillsammans. Boken har ägts av Erik Pehrsson från Fiskbro som är född 1738-09-10. Han är Monika Forsenis morfars farfars morfar och har gjort noteringar i boken år 1797. Hans son Anders Ersson som är född 1777 har också noterats som ägare. Genom släktforskningen har vi kommit i kontakt med ägaren till boken ock kunnat förvärva den.

Stora Katekesen.

De första 16 av katekesens blad saknas. Den innehåller sid 17 till och med 276 .

Sidan 17
Sid 22-23
 
 
HUSBIBELN

 

vidstående text tolkad:
 

Bland alla Guds skapade Creatur / welwijse och
försiktige fäder och godhe men=
ner så var i begynnelsen näst
efter änglarna intet herlighare
eller skönare än människan: av henne gjorde
Gudh icke allenast effter sitt beläte såsom är uti
fulkomligha vijsheet / heligheet rettfärdighet
och odödlighet uthan och som Crysostumus
säger / sigh til en kärkommen eghendoom / och
för hennes skul haffuer han stadfästat himme=
len / och uthsträckt haffuet / och grundat jordene /
för hennes skul låtit solen upp och nidhergå /
Månen filwera(?) Stiernonar lysa / för hennes
skull haffuer han gjordt alle Creatur / them som
wistas i wädret / på jordenne och i haffuena /
för hennes skul haffuer han giffuit jordenne be=
fallning att giffua i rettan tijdh ifrå sigh / gräs /
örter och allt thet som henne til uppehelle tienli=
gt är / för hennes skul gjordt Berg och dalar /
höghar och slettmark / kellor och flodhar / kierr
och Siöhar / för hennes skul giordt Englar och
?-änglar / furstendömen och wäldigheter /
Cherubim och Seraphim. Så högt var men=

 

niskan ährat/och sådana ädhelt för all anner
Creatur war hon i begynnelsen / och wistte icke
utaff någhon wedermödha / nödh eller någhot
ondt. Men effter hon sit fatigha tilstånd icke rett=
eligha befinnade / at hon war uthi sådana lyck=
salihgeet / ther hon hadhe all tiing tilfyllest /
och blef quarståndades i Guds hörsamha och lydna /
uthan greep effter thens Alsmechtigas Krona /
wiliandes bliffua honom i herligheten lijk / är
hennes lycksaligheet hasteligen i största uselheet
förwendt / ty genom ens menniskos synd är hela
menniskeligha slechtet så älendigt / at nu ibland
all Creatur/ näst effter dieffuulen / finnes intet
älendighare än menniskian / ty sedan
är hon oförståndigh / fåkunnigh och oförsich=
tigh worden / och theruthöffuer allahanda swag=
heter / nödh / sorgh och wedermödhor undergiff=
ne. Hwilket alt / när the werldzlige wijse betenckt
haffua / äre the widh thetta lijffuet leedse / och
såsom öffuer itt långsamt quaal förskräckte word=
ne. Såsom man läs om then berömligha Philoso=
pbe Anaxegora, at när han nu war gammal och
mätt av leffuande / wille han genom hunger sigh
lijffuet affhenda / hwilket och hadhe skedt / om
Pericles thet icke hadhe förhindrat.

När Silenus bleff tilfrågat aff Konungen
Mida, then honom fångat hadhe / hwad menni=
skionne bäst och aldra nyttighast war / haffuer
han effter itt långt betekiade suarat: Antingen al=
drigh wara född / eller strax effter födhelsen döö.
Therföre sägher Seneca: Om en menniskia kunde
weta / för än hon lijffuet bekommer / hwad hon
uthstå skulle i werdenne / hon skulle thet aldrigh
taga.

Doch på thet at menniskian under sådhana
stoor wedhermödhos börda / icke aldeles till lijff
och Siäl förderffuas skulle / så haffuer then
Bärmhertighe Gudhen / lijka som han the al-
draringaste Creaturen medhel till at undfly sin
skadha / och bekomma sijn nytto / gissuit haffuer:
Altså och bereedt menniskione sådane läkedom /
genom hwilken hon alt thetta kan undfly / och blif=
wa behållen. Men hwadh läkedom och medhel
thetta wara skal / ther om haffuer warit stoor
twijst emillan Philofhosos och retta Christne. Phi=

lofophi haffua meent naturen aff sighsielff wara
fullkommen nogh til at wel och lyckosaligt kunna
leffua / alla beswäär igenom gåå och bliffua wel
behålne. Nu huru falskt thet är / haffuer theras
eghit Exempel på sistone uthwijst / när the hass=

   

 

   

 

  UPPGIFTER OM LIKNANDE BÖCKER


"HUSBIBELN"

I boken Svenska bibliotek av J Viktor Johansson, Wahlström & Widstrand 1946 omnämns denna bok på sidan 314:
"Samuel Olai representeras av en från tyskan översatt Hwsbiblia (1623), tryckt på det då nyligen grundlagda stiftstryckeriet. Denna Hwsbiblia har titel i rött och svart med en bred ram och räknas till de svenska sällsyntheterna."

I boken Virtus politica av Lars Gustavsson 1956 omnämns denna bok på sidan 83:
 "En andaktsbok av tyskt ursprung, översatt till svenska av Västeråsprästen Samuel Olai på biskop Rudbeckius´»tillskyndande och bewiliande», trycktes år 1623 med titeln Hwsbiblia. Med hänvisning till Luther....."

 

STORA KATEKESEN

Stora katekesen. Stockholm:mMeurer, 1667. 4O. 19x14½ cm. (8), 274, (2) s.; titelpl.. Pgmtbd (brunt).

d. Martini Lutheri Catechismus then större/ effter ... Carls then XI. ... nådigste befalning/ (och willie förklaradt vthi förtalet til åhrs 1663 å nyio aff trycket vthgångne Concilium Upsaliense) förswenskadt aff Petro Ioh. Rudbeckio ... Med Hans Kongl. May:tz serdeles nådige privilegio til trycket befordrat. Tryckt i Stockholm/ hoos Ignatium Meurer ... medh egen bekostnat/ och fins hoos honom til kiöps. Åhr 1667.

Även graverad titelsida.

Proveniens: Pontén.

Collijn, sp. 549. (Collijn noterar vårt ex.)

 

LUTHER, MARTIN.
Catechismus then större, uppå hans kongl.
Maij:ts konung Carl den XI:s Sweriges, Giöthes och Wendes stormägtigaste konungs och herres allernådigsta befallning, förswänskad 1666 af Petro Joh. Rudbeckio. Efter probsten Brookmans öfwersättning uti Norrkiöping förbättrad, och nu, på mångas åstundan, för thes nytta och uppbyggelse i christendomen, med hans kongl. Maj:ts allernådigste privilegio å nyo upplagd af Michael Neiktern. Stockholm, Lorentz Ludwig Grefing, 1746. 4:o. (12),+ 248 s. Lätta småfläckar. Helt oskuren, liggande i hela ark, vikta en gång. Dedikationsbladen till Lovisa Ulrica är tryckta sist separat på ett halvark. Ovanlig upplaga. Den första upplagan av Rudbecks svenska översättning av Luthers stora katekes trycktes 1667.

CEN67729 · Centralantikvariatet, Stockholm (SE) ·

 

HUSBIBELN (Utan KATEKES)
Kungliga biblioteket i Stockholm har två exemplar, varav ett är förkommet.
Uppgifter från LIBRIS:
Hwsbiblia ther vthi alle nådhehungrighe, ... hierta, såsom j itt panacea spirituali, eller andheligit skadhefördreeff, thet retta himmels brödh, ... haffue til at finna, .. vthi twå delar författat. ... / Vthtolkat och förswenskat. Aff Samuele Olai .
Samuel Olai, Normontanus, ca 1590-1670 (Översättare)

Vplagd och bekostat aff Claes Depken borghare i Wästeråhs. Tryckt i Wästerhås aff Oluff Oluffszon, Anno 1623. 1623 [32], 293, 278 s, ; 4:o. Olofsson Helsing.
Det tyska originalets titel är: Haus bibel.
Impressum från kolofon.
Titelbladet tryckt i rött och svart.

Andra exemplar av husbibeln finns hos:
Göteborgs högre elem. lärowerk, bibliothek = Hvitfeldtska samlingen.
Växjö: Ericus [...] Wallin (ex.1)
Vasb: Ex, A: Johan Henrik Schöder (exlibris)
S "Rålamb. På titelbladet: Sueno Petri Boander"
Växjö: Exempel 2 defekt- Saknar sidor (s. 293, 272, [16])
Vasb: Ex, B: Titelbladet saknas och är ersatt av ett handskrivet